Ogólne warunki Deconet.eu

Artykuł 1. Zastosowanie

1.1 Wszystkie oferty, zamówienia i umowy Deconet.eu z siedzibą w Bredzie podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym (zwanym dalej "Warunkami Handlowymi"). Warunki te zostaną przesłane na żądanie.

1.2 Przyjęcie oferty lub złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.3 Odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu są możliwe wyłącznie po pisemnym powiadomieniu lub zatwierdzeniu przez Deconet.eu.

1.4 Wszystkie prawa i roszczenia, określone w niniejszych Warunkach i wszelkich dalszych umowach na rzecz Deconet.eu, są również określone na rzecz pośredników i innych stron trzecich zaangażowanych przez Deconet.eu.

1.5 Korzystając ze strony internetowej Deconet.eu i/lub składając zamówienie, Kupujący akceptuje niniejsze Ogólne Warunki, jak również wszystkie inne prawa i obowiązki określone na stronie internetowej.

Artykuł 2 Oferty/umowy

2.1 Wszystkie oferty składane przez Deconet.eu są niewiążące i Deconet.eu wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany cen, w szczególności gdy wymagają tego przepisy (prawne).

2.2 Umowa zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez Deconet.eu. Deconet.eu ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub określić warunki dostawy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeśli zamówienie nie zostanie przyjęte, Deconet.eu poinformuje o tym w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania zamówienia.

2.3 Deconet.eu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje oferty, jeśli konsument powinien był zrozumieć, w kategoriach rozsądku i uczciwości oraz ogólnie przyjętych poglądów, że oferta lub jej część zawiera oczywisty błąd lub przejęzyczenie.

Artykuł 3 Ceny i płatności

3.1 Podane ceny oferowanych produktów i usług wyrażone są w euro, z uwzględnieniem podatku VAT i z wyłączeniem kosztów wysyłki, wszelkich podatków lub innych opłat, chyba że określono lub uzgodniono inaczej na piśmie.

3.2 Deconet.eu oferuje różne opcje płatności. Można je podzielić na dwie kategorie.

3.3 W przypadku płatności za pośrednictwem banku, datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Deconet.eu.

3.4 Jeśli ceny oferowanych produktów i usług wzrosną w okresie między zamówieniem a jego realizacją, użytkownik ma prawo anulować zamówienie lub rozwiązać umowę w ciągu dziesięciu (10) dni od powiadomienia o wzroście cen przez Deconet.eu.

Artykuł 4 Dostawa

4.1 Najpóźniejszy termin dostawy wynosi 21 dni od otrzymania zamówienia, z wyjątkiem przedpłat, w przypadku których najpóźniejszy termin dostawy wynosi 21 dni od otrzymania płatności. Po przekroczeniu tego terminu druga strona zostanie o tym jak najszybciej powiadomiona i otrzyma możliwość rozwiązania umowy lub anulowania zamówienia. Wszelkie dokonane już płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.

4.2 Dostawa produktów odbywa się w miejscu i czasie, w którym produkty są gotowe do wysyłki do użytkownika.

Artykuł 5 Gwarancja

5.1 Deconet.eu gwarantuje, że towary, które mają zostać dostarczone, spełniają zwykłe wymagania i standardy, które można dla nich ustalić, i są wolne od wad technicznych.

5.2 Gwarancja, o której mowa powyżej, obowiązuje przez okres 3 miesięcy od daty dostawy, chyba że uzgodniono inaczej z konsumentem.

5.3 Akcesoria i inne elementy wyposażenia podlegają okresowi gwarancyjnemu wynoszącemu 3 miesiące od daty dostawy, chyba że uzgodniono inaczej.

5.4 Gwarancja, o której mowa w niniejszym dokumencie, nie ma zastosowania, gdy wada powstała w wyniku nieostrożnego lub niewłaściwego użytkowania lub gdy bez pisemnej zgody Deconet.eu konsument lub osoby trzecie dokonały zmian lub próbowały dokonać zmian w przedmiocie lub wykorzystały go do celów, do których przedmiot nie jest przeznaczony.

5.5 Jeśli towar, który ma zostać dostarczony, został wyprodukowany przez osobę trzecią, gwarancja jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez producenta towaru.

Artykuł 6 Zastrzeżenie własności

6.1 Własność dostarczonych produktów nie jest przenoszona, dopóki nie zapłacisz wszystkiego, co jesteś winien Deconet.eu na mocy jakiejkolwiek umowy. Ryzyko związane z produktami przechodzi na użytkownika w momencie dostawy.

Artykuł 7 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

7.1 Użytkownik musi w pełni i bezwarunkowo przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących produktom dostarczanym przez Deconet.eu.

7.2 Deconet.eu nie gwarantuje, że dostarczane produkty nie naruszają żadnych (niepisanych) praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej osób trzecich.

Artykuł 8 Rozwiązanie, zwrot, zastąpienie

8.1 Użytkownik ma obowiązek sprawdzić przy dostawie, czy produkty są zgodne z umową. Jeśli tak nie jest, należy poinformować Deconet.eu na piśmie, podając przyczyny, tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu czternastu (14) dni po dostawie lub przynajmniej po obserwacji, która była racjonalnie możliwa.

8.2 Jeśli użytkownik nie chce zakupić produktu z jakiegokolwiek powodu, ma prawo do zwrotu produktu w ciągu czternastu (14) dni od powiadomienia Deconet.eu. W takim przypadku zwroty będą akceptowane tylko wtedy, gdy produkt i oryginalne opakowanie są całkowicie nieuszkodzone i nieużywane. Użytkownik ponosi również koszty przesyłki zwrotnej.

8.3 Deconet.eu zwróci kwotę zamówienia (w tym koszty wysyłki) w ciągu 14 dni od powiadomienia o zwrocie.

8.4 Zawsze może się zdarzyć, że coś nie pójdzie zgodnie z planem. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności zgłaszać nam reklamacje, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@deconet.eu. Jeśli nie doprowadzi to do rozwiązania sporu, można zgłosić spór do mediacji za pośrednictwem WebwinkelKeur za pośrednictwem https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Od 15 lutego 2016 r. konsumenci w UE będą mogli również rejestrować skargi za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej. Platformę ODR można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Jeśli Twoja skarga nie jest jeszcze rozpatrywana w innym miejscu, możesz złożyć skargę za pośrednictwem platformy Unii Europejskiej.

Artykuł 9. Zamówienia/komunikacja

9.1 Deconet.eu nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia, okaleczenia, opóźnienia lub niewłaściwą transmisję szczegółów zamówienia i wiadomości wynikających z korzystania z Internetu lub innych środków komunikacji w ruchu między użytkownikiem a Deconet.eu lub między Deconet.eu a stronami trzecimi, o ile nie dotyczą one relacji między użytkownikiem a Deconet.eu, chyba że i o ile Deconet.eu działał umyślnie lub dopuścił się rażącego zaniedbania.

Artykuł 10. Dane osobowe

10.1 Deconet.eu zapisze podane przez Ciebie dane w pliku. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika mogą być wyszukiwane za pośrednictwem poczty elektronicznej i, na żądanie użytkownika, zmieniane lub usuwane.

10.2 O ile użytkownik nie wyraził na to zgody, jego dane nie będą wykorzystywane do informowania go o nowych ofertach i produktach lub innych istotnych dla niego informacjach. Przetwarzanie danych użytkownika będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Artykuł 11. Odpowiedzialność

11.1 Jeśli produkty dostarczone przez Deconet.eu są wadliwe, odpowiedzialność Deconet.eu wobec konsumentów jest ograniczona do tego, co określono w artykułach 5 i 8 niniejszych warunków.

11.2 Deconet.eu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda jest spowodowana umyślnym i/lub rażącym zaniedbaniem i/lub zawinionym działaniem lub nieumiejętnym lub niewłaściwym użytkowaniem przez konsumenta.

11.3 Deconet.eu nigdy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania Kupującemu lub innym osobom, chyba że Deconet.eu działa umyślnie lub dopuścił się rażącego zaniedbania. Deconet.eu nigdy nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne lub handlowe, szkody pośrednie oraz utratę zysków lub obrotów.

11.4 Jeśli Deconet.eu, z jakiegokolwiek powodu, jest zobowiązany do zrekompensowania jakiejkolwiek szkody, rekompensata nigdy nie przekroczy kwoty równej wartości faktury odnoszącej się do produktu lub usługi, która spowodowała szkodę.

Artykuł 12. Siła wyższa

12.1 Bez uszczerbku dla swoich innych praw, Deconet.eu ma prawo, w przypadku wystąpienia siły wyższej, według własnego uznania, zawiesić realizację zamówienia lub rozwiązać umowę bez interwencji sądowej, informując o tym użytkownika na piśmie i bez obowiązku wypłaty przez Deconet.eu jakiegokolwiek odszkodowania, chyba że byłoby to niedopuszczalne w danych okolicznościach zgodnie ze standardami racjonalności i uczciwości.

12.2 Siła wyższa oznacza wszelkie niedociągnięcia, których nie można przypisać Deconet.eu, ponieważ nie wynikają one z jego winy i nie wynikają z jego winy na mocy prawa, aktu prawnego lub ogólnie przyjętej praktyki.

Artykuł 13. Własność intelektualna

13.1 Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do wyświetlanych informacji, ogłoszeń lub innych wyrażeń odnoszących się do produktów i/lub odnoszących się do strony internetowej należą do Deconet.eu, jego dostawców lub innych podmiotów.

13.2 Prawa własności intelektualnej oznaczają patenty, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, wzorów i modeli i/lub inne prawa (własności intelektualnej), w tym podlegające opatentowaniu lub niepodlegające opatentowaniu techniczne i/lub handlowe know-how, metody i koncepcje.

13.3 Kupującemu zabrania się wykorzystywania, w tym wprowadzania zmian, praw własności intelektualnej opisanych w niniejszym artykule, takich jak powielanie, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Deconet.eu, jego dostawców lub innych uprawnionych stron, chyba że jest to wyłącznie do użytku prywatnego w odniesieniu do samego produktu.

Artykuł 14. Inne przepisy

14.1 Jeśli użytkownik poda Deconet.eu adres na piśmie, Deconet.eu ma prawo wysyłać wszystkie zamówienia na ten adres, chyba że użytkownik powiadomi Deconet.eu na piśmie o innym adresie, na który zamówienia powinny być wysyłane.

14.2 Jeśli Deconet.eu zezwala na odstępstwa od niniejszych Warunków, milczące lub nie, na krótki lub dłuższy okres, nie ma to wpływu na jego prawo do żądania bezpośredniego i ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków. Użytkownik nigdy nie może dochodzić żadnych praw w oparciu o fakt, że Deconet.eu stosuje niniejsze Warunki w sposób elastyczny.

14.3 Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek innej umowy z Deconet.eu będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, dane postanowienie straci ważność i zostanie zastąpione nowym porównywalnym postanowieniem dopuszczalnym przez prawo, które zostanie określone przez Deconet.eu.

14.4 Deconet.eu jest upoważniony do korzystania z usług osób trzecich w celu realizacji zamówień.

Artykuł 15. Prawo właściwe i sąd właściwy

15.1 Wszelkie prawa, obowiązki, oferty, zamówienia i umowy, do których zastosowanie mają niniejsze Warunki, jak również niniejsze Warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

15.2 Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Holandii. Deconet.eu poddaje się jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności przez Deconet.eu.