Generelle vilkår og betingelser Deconet.eu

Artikel 1. Anvendelighed

1.1 Alle tilbud, ordrer og aftaler fra Deconet.eu, der er baseret i Breda, er underlagt disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende: "vilkår og betingelser"). Disse betingelser vil blive sendt til dig på anmodning.

1.2 Accept af et tilbud eller afgivelse af en ordre indebærer, at du accepterer anvendelsen af disse vilkår og betingelser.

1.3 Afvigelser fra bestemmelserne i disse vilkår og betingelser er kun mulige efter skriftlig meddelelse eller godkendelse fra Deconet.eu.

1.4 Alle rettigheder og krav, som fastsat i disse vilkår og betingelser og i eventuelle yderligere aftaler til fordel for Deconet.eu, er også fastsat til fordel for formidlere og andre tredjeparter, der er ansat af Deconet.eu.

1.5 Ved at bruge Deconet.eu's websted og/eller afgive en ordre accepterer køberen disse generelle vilkår og betingelser samt alle andre rettigheder og forpligtelser som angivet på webstedet.

Artikel 2. Tilbud/aftaler

2.1 Alle tilbud fra Deconet.eu er ikke-bindende, og Deconet.eu forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre priser, især når det kræves af (juridiske) regler.

2.2 En aftale er først indgået efter accept af din ordre af Deconet.eu. Deconet.eu er berettiget til at afvise ordrer eller til at knytte visse betingelser til leveringen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Hvis en ordre ikke accepteres, vil Deconet.eu kommunikere dette inden for ti (10) dage efter modtagelse af ordren.

2.3 Deconet.eu kan ikke holdes til sine tilbud, hvis forbrugeren burde have forstået, med hensyn til rimelighed og retfærdighed og almindeligt accepterede synspunkter, at tilbuddet eller en del af det indeholder en åbenbar fejl eller slip af pennen.

Artikel 3. Priser og betalinger

3.1 De angivne priser for de tilbudte produkter og tjenester er i euro, inklusive moms og eksklusive forsendelsesomkostninger, eventuelle skatter eller andre afgifter, medmindre andet er angivet eller aftalt skriftligt.

3.2 Deconet.eu tilbyder forskellige betalingsmuligheder. Disse kan opdeles i to kategorier.

3.3 I tilfælde af betaling via bank er betalingsdatoen den dato, hvor Deconet.eu's bankkonto krediteres.

3.4 Hvis priserne på de tilbudte produkter og tjenester stiger i perioden mellem ordren og dens udførelse, har du ret til at annullere ordren eller opløse aftalen inden for ti (10) dage efter Deconet.eu's meddelelse om prisstigningen.

Artikel 4. Levering

4.1 Den seneste leveringstid er 21 dage efter modtagelse af ordren, med undtagelse af forudbetalinger, hvor den seneste leveringstid er 21 dage efter modtagelse af betaling. Efter overskridelse af denne periode vil den anden part blive underrettet om dette hurtigst muligt og få mulighed for at ophæve aftalen eller annullere ordren. Eventuelle allerede foretagne betalinger refunderes inden for 14 dage efter aftalens opløsning.

4.2 Levering af produkterne skal finde sted på det sted og tidspunkt, hvor produkterne er klar til afsendelse til dig.

Artikel 5. Garanti

5.1 Deconet.eu garanterer, at de varer, der skal leveres, opfylder de sædvanlige krav og standarder, der kan stilles til dem, og er fri for tekniske defekter.

5.2 Den ovenfor nævnte garanti gælder i en periode på 3 måneder efter levering, medmindre andet er aftalt med forbrugeren.

5.3 For tilbehør og andet tilbehør gælder en garantiperiode på 3 måneder efter levering, medmindre andet er aftalt.

5.4 Den garanti, der henvises til her, gælder ikke, når manglen er opstået som følge af uforsigtig eller forkert brug, eller når forbrugeren eller tredjeparter uden skriftlig tilladelse fra Deconet.eu har foretaget ændringer eller forsøgt at foretage ændringer på varen eller har brugt den til formål, som varen ikke er beregnet til.

5.5 Hvis den vare, der skal leveres, er produceret af en tredjepart, er garantien begrænset til den, der er givet af producenten af varen.

Artikel 6. Ejendomsforbehold

6.1 Ejendomsretten til leverede produkter overføres ikke, før du har betalt alt, hvad du skylder Deconet.eu i henhold til enhver aftale. Risikoen med hensyn til produkterne er allerede overført til dig på leveringstidspunktet.

Artikel 7. Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder

7.1 Du skal fuldt ud og betingelsesløst respektere alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der er knyttet til de produkter, der leveres af Deconet.eu.

7.2 Deconet.eu garanterer ikke, at de produkter, der leveres til dig, ikke krænker tredjeparts (uskrevne) intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder.

Artikel 8. Opløsning, tilbagelevering, erstatning

8.1 Du har pligt til ved levering at kontrollere, om produkterne er i overensstemmelse med aftalen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du informere Deconet.eu skriftligt med angivelse af grunde så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for fjorten (14) dage efter levering, eller i det mindste efter observation var rimeligt muligt.

8.2 Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at købe et produkt, har du ret til at returnere produktet inden for fjorten (14) dage efter meddelelsen til Deconet.eu. I dette tilfælde accepteres returneringer kun, hvis produktet og den originale emballage er helt ubeskadigede og i ubrugt stand. Du skal også bære omkostningerne ved returforsendelsen.

8.3 Deconet.eu refunderer ordrebeløbet (inklusive forsendelsesomkostninger) inden for 14 dage efter meddelelse om returnering.

8.4 Det kan altid ske, at noget ikke går helt som planlagt. Vi anbefaler, at du først rapporterer klager til os ved at sende en e-mail til info@deconet.eu. Hvis dette ikke fører til en løsning, er det muligt at indsende din tvist til mægling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Fra den 15. februar 2016 vil det også være muligt for forbrugere i EU at registrere klager via Europa-Kommissionens ODR-platform. Denne ODR-platform kan findes på http://ec.europa.eu/odr. Hvis din klage ikke allerede er under behandling et andet sted, kan du frit indgive din klage via EU's platform.

Artikel 9. Ordrer/kommunikation

9.1 Deconet.eu er ikke ansvarlig for misforståelser, lemlæstelse, forsinkelser eller ukorrekt transmission af ordreoplysninger og meddelelser som følge af brugen af internettet eller andre kommunikationsmidler i trafikken mellem dig og Deconet.eu, eller mellem Deconet.eu og tredjeparter, for så vidt de vedrører forholdet mellem dig og Deconet.eu, medmindre og i det omfang, der har været forsæt eller grov uagtsomhed fra Deconet.eu's side.

Artikel 10. Personlige oplysninger

10.1 Deconet.eu vil registrere de data, du giver i en fil. Disse data vil udelukkende blive brugt til udførelse af din ordre. De personlige data, du giver, kan hentes via e-mail og, på din anmodning, ændres eller slettes.

10.2 Medmindre du har angivet, at du sætter pris på dette, vil dine data ikke blive brugt til at informere dig om nye tilbud og produkter eller andre oplysninger, der er relevante for dig. Behandlingen af dine data vil være i overensstemmelse med gældende love og regler.

Artikel 11. Ansvar

11.1 Hvis de varer, der leveres af Deconet.eu, er defekte, er Deconet.eu's ansvar over for forbrugerne begrænset til det, der er fastsat i artikel 5 og 8 i disse vilkår og betingelser.

11.2 Deconet.eu er ikke ansvarlig, hvis skaden skyldes forsætlig og/eller grov uagtsomhed og/eller culpøs handling, eller uhensigtsmæssig eller forkert brug af forbrugeren.

11.3 Deconet.eu er aldrig forpligtet til at betale nogen erstatning til køberen eller andre, medmindre der er forsæt eller grov uagtsomhed fra Deconet.eu's side. Deconet.eu er aldrig ansvarlig for følge- eller driftstab, indirekte skader og tab af fortjeneste eller omsætning.

11.4 Hvis Deconet.eu, uanset årsag, er forpligtet til at kompensere for enhver skade, vil kompensationen aldrig overstige et beløb svarende til fakturaværdien vedrørende det produkt eller den tjeneste, der forårsagede skaden.

Artikel 12. Force majeure Force majeure

12.1 Uden at det berører dets andre rettigheder, har Deconet.eu ret til, i tilfælde af force majeure, efter eget skøn, at suspendere udførelsen af din ordre eller at opløse aftalen uden retslig indgriben ved at informere dig om dette skriftligt og uden at Deconet.eu er forpligtet til at betale nogen kompensation, medmindre dette ville være uacceptabelt under de givne omstændigheder i henhold til standarder for rimelighed og retfærdighed.

12.2 Force majeure betyder enhver mangel, der ikke kan tilskrives Deconet.eu, fordi det ikke skyldes dets skyld og ikke er for dets regning i kraft af loven, retsakten eller almindeligt accepteret praksis.

Artikel 13. Intellektuel ejendomsret

13.1 Køber anerkender udtrykkeligt, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder til viste oplysninger, meddelelser eller andre udtryk vedrørende produkterne og/eller vedrørende hjemmesiden tilhører Deconet.eu, dets leverandører eller andre fordringshavere.

13.2 Intellektuelle ejendomsrettigheder betyder patent-, ophavsret-, varemærke-, design- og modelrettigheder og/eller andre (intellektuelle ejendomsrettigheder), herunder patenterbar eller ikke-patenterbar teknisk og/eller kommerciel knowhow, metoder og koncepter.

13.3 Køber er forbudt at bruge, herunder foretage ændringer, de intellektuelle ejendomsrettigheder som beskrevet i denne artikel, såsom reproduktion, uden udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra Deconet.eu , dets leverandører eller andre berettigede parter, medmindre det udelukkende er til privat brug i forhold til selve produktet.

Artikel 14. Andre bestemmelser

14.1 Hvis du giver Deconet.eu med en adresse skriftligt, Deconet.eu er berettiget til at sende alle ordrer til denne adresse, medmindre du meddeler Deconet.eu skriftligt om en anden adresse, som dine ordrer skal sendes til.

14.2 Når Deconet.eu tillader afvigelser fra disse vilkår og betingelser, uanset om det er stiltiende eller ej, i en kort eller længere periode, påvirker dette ikke dets ret til stadig at kræve direkte og streng overholdelse af disse vilkår og betingelser. Du kan aldrig hævde nogen rettigheder baseret på det faktum, at Deconet.eu anvender disse vilkår og betingelser fleksibelt.

14.3 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller enhver anden aftale med Deconet.eu skulle være i strid med gældende lovbestemmelser, vil den pågældende bestemmelse bortfalde og blive erstattet af en ny sammenlignelig bestemmelse, der er tilladt ved lov, og som skal bestemmes af Deconet.eu.

14.4 Deconet.eu er autoriseret til at bruge tredjeparter i udførelsen af din(e) ordre(r).

Artikel 15. Gældende lov og kompetent domstol

15.1 Alle rettigheder, forpligtelser, tilbud, ordrer og aftaler, som disse betingelser gælder for, såvel som disse betingelser, er udelukkende underlagt hollandsk lov.

15.2 Alle tvister mellem parterne vil udelukkende blive forelagt den kompetente domstol i Holland. Deconet.eu underkaster sig jurisdiktionen for den kompetente domstol på Deconet.eu's forretningssted.